Acer fabri Hance

Distribution : China (Fujian, Hubei, Sichuan, Guangxi, Hainan, Guangdong, Zhejiang), Hong Kong, E.Himalaya

Description in Journ. Bot. xxii. (1884) 76