Acer elegantulum W. P. Fang & P. L. Chiu

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangxi, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Zhejiang)

Description in Acta Phytotax. Sin. 17(1): 76 (1979)