Acer cordatum Pax

Distribution : China (Hubei, Zhejiang, Fujian) at 500-1200 m

Description in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) sub t. 1897 in nota 6